Norske homoseksuell gutter nakenbilder ullklær menn

. Han sier han har flere grunner til å ikke stå frem med legningen sin. Å kalle noen homofob i er like stigmatiserende som å kalle noen rasist. Likevel opplevde hun at fokuset kun dreide seg om hennes seksuelle preferanser. For han har det vært uaktuelt å holde legningen sin skjult etter han kom ut av skapet som åring. Han sier han ikke lenger lar seg påvirke av forespørsler om å selge sex. Med kraft ble det hevdet at det er vanskelig — om ikke umulig — å initiere kondombruk hvis den erfarne ikke ønsker dette.

Noe som førte til at han ervervet forståelse av og gav mening til sin relasjon til menn og det å være homofil gjennom tegn som grunnleggende sett formidler en virkelighet som er en annen enn hans. For i det hele tatt å besitte tegn måtte han tilsidesette behov for presise tegn eller bilder og — i én forstand — gjøre seg til jente. Løsningen fordret også at han levde med de øvrige assosiasjoner det anvendte tegnet frembrakte eller skapte.

Den seksuelle debut og første fase av et praktiserende sexliv med en annen mann illustrerer også fraværet av adekvate og spesifikke tegn. En debut er per definisjon en overgangssituasjon man ikke kan ha førstehåndskjennskap til.

Skal predebutkunnskap besittes, er sekundærkilder avgjørende. Slike kilder var ikke tilgjengelige for unge homofile.

To kompensasjonsstrategier ofte i kombinasjon kunne imidlertid identifiseres. Den andre oversatte og anvendte koden for den heteroseksuelle debut. Kunnskap om lærling-lærer-relasjonen og den heteroseksuelle debut var tilgjengelig og kjent for den unge mannen. At disse strategiene kan ha HIV-relaterte konsekvenser, er drøftet annet sted 1. Koden for lærling-lærer-relasjonen innebærer at den unge mannen forventer og aksepterer at den erfarne tar ledelse i og ansvar for situasjonen. Med kraft ble det hevdet at det er vanskelig — om ikke umulig — å initiere kondombruk hvis den erfarne ikke ønsker dette.

Et annet eksempel på fraværet av spesifikke tegn finner vi nettopp i forholdet til anal penetrasjon. Unge menn som ønsket å bli penetrert i analt samleie, men ikke hadde ervervet aksepterende og gode tegn for dette seksuelle møtet mellom menn, tok i bruk bilder av det heteroseksuelle samleiet. Denne løsningen førte ofte til følelser av skam eller selvforakt.

Den unge manns opplevelse av at han tok en kvinnes posisjon hvis han lot seg penetrere i samleie, bidrog til å frembringe disse følelsene. For ordens skyld, de unge mennene var ikke bærere av negative holdninger til kvinner som ble penetrert av menn. I det empiriske materialet som ligger til grunn for denne diskusjonen, er det slående hvor mange som refererer til at de som barn opplevde en distinkt og vedvarende følelse av å være annerledes. Ofte ble dette knyttet til opptatthet av klær og utseende eller mangel på interesse for sport.

Da jeg diskuterte dette med en av nøkkelinformantene, gjenkjente han opplevelsen umiddelbart: Når jeg ser tilbake på det nå, går jeg ut fra at det var mange gutter som ikke var interessert i fotball, men jeg var antakelig den eneste som bekymret meg over det og tok det som et tegn på at jeg var annerledes. For noen kan opplevelsen av annerledeshet knytte seg til en seksualitet de senere vil navngi som homoseksualitet. Hvis så er tilfellet, indikerer det at barndommen deres på noen viktige områder vil være forskjellig fra barndommen til barn som senere vil navngi sin seksualitet som heteroseksuell.

For barn som senere vil betegne seg som heteroseksuelle, vil tidlige formende år være omsluttet av kulturelle bilder og tegn som — om enn aldri så vagt — vil uttrykke eller formidle deres seksuelle impulser og hvor de er rettet. Tegn eller bilder som på et nivå korresponderer med kroppslige og emosjonelle erfaringer, vil være til stede i kulturen. Slik vil det ikke være for barn som senere vil kalle seg homoseksuelle eller homofile. De vil ikke på samme måte finne svar i den kultur de med nødvendighet relaterer seg til og er omsluttet av.

Deres vage, tentative spørsmål og fornemmelser vil ikke finne gjenklang i de generelle kulturelle omgivelser. Mye er i endring på dette feltet i Norge i dag. Hvis den nåværende positive utviklingen med økt aksept og synliggjøring av homofile fortsetter, vil dette kunne ha positive konsekvenser også for barn som senere vil erfare at de er homofile.

Et relatert problemområde ble diskutert av Dank 12 allerede i Med utgangspunkt i en annen minoritetsgruppe diskuterte han at mens foreldre til et farget barn i et overveiende hvitt samfunn vil kunne kommunisere med barnet om det å være i minoritet og være annerledes, så vil dette ikke være tilfellet for foreldre til barn som føler seg annerledes av grunner knyttet til seksualitet.

Dette er også drøftet av Offerdal Det er all grunn til å tro at vi fremdeles har et godt stykke vei å gå på dette feltet. I sin klassiske studie av sosial stigmatisering og identitet viser Goffman 14 hvordan et stigma kan fargelegge og bestemme interaksjonen blant stigmatiserte og mellom stigmatiserte og ikke-stigmatiserte.

Dette fører til at kommunikasjonsfeltet mellom mennesker eller grupper av mennesker snevres inn og i hovedsak vil dreie seg om stigmaet. Når ett trekk velges ut for å beskrive hele personen, reduseres mennesket til e…n bestemt rolle. I en slik prosess reduseres personen gjerne til sitt mest synlige avvik. Paul 15 gir et tidlig bidrag til diskusjonen av denne prosessen, som han hevder innebærer en depersonalisering: En annen side av dette fenomenet viser seg når én persons handlinger eller holdninger tillegges gruppen som helhet.

Slutninger om hele gruppen trekkes på bakgrunn av ett medlems oppførsel. Som fenomen vil ikke dette på samme måte gjelde heteroseksuell ungdom. De risikerer ikke å bli tilskrevet eller tillegge seg selv handlinger og holdninger fra en hvilken som helst annen enkeltperson i den heteroseksuelle del av befolkningen.

Spesifikke kulturelle bilder eller tegn som uttrykker eller formidler en homoseksuell praksis og ikke er utledet fra det heteroseksuelle erfaringsområdet, er knapt tilgjengelig for unge homofile menn.

Unge homofile menn vil derfor måtte trekke slutninger om egen seksualitet og forventet seksualatferd gjennom tegn som grunnleggende sett uttrykker en virkelighet som er annerledes enn deres.

Mens dette kan være av direkte, indirekte eller av ingen betydning for spørsmål knyttet til helse og sykdom, vil det alltid være relevant for hvordan unge menn forstår og gir mening til eget og andre homofile menns liv.

Etter hvert som de unge mennene blir deltakere i forskjellige lokaliserte eller ikke-lokaliserte nettverk og miljøer av homofile, vil deres muligheter for å utvikle eller tilegne seg mer finstemte og nyanserte tegn øke. De vil kunne erverve eller skape tegn og bilder som relaterer seg spesifikt til deres livssituasjon og erfaringsverden.

Fraværet av tegn, som er drøftet her, blir sjelden gjort til gjenstand for diskusjon. Slik var det også blant de mange det er kommunisert med i forbindelse med dette prosjektet, helsearbeidere inkludert.

Regelen var at de i liten grad hadde reflektert over mangelen på adekvate tegn og bilder og de mulige konsekvenser et slikt fravær kan ha for en god del barn og unge. Noe av kraften i tegn og bilder ligger nettopp i at vi vanligvis tenker med dem og ikke om dem. Men den letthet med hvilken vi ser, tenker, fortolker og forstår gjennom tegn, kan også føre til at vi overser deres betydning. Jeg har søkt å vise at de generelle kulturelle omgivelser, på vitale områder, vil oppleves forskjellig av den gruppen barn og unge som står i sentrum her, og de barn og unge som senere vil betegne seg som heteroseksuelle eller allerede erfarer seg som dette.

This article is based on a qualitative, exploratory HIV-related study among young gay men in Norway. In addition to generating HIV-related knowledge, the study provided insights into phenomena associated with the general cultural conditions under which young gay men grow up. Those who are not yet members of gay communities or friendship groups have to rely on the public discourse for their acquisition of knowledge and signs relating to sex and sexuality.

However, among the signs and images available through this discourse, only a few mediate a homosexual reality.

Furthermore, of the few that exist, hardly any can be found that is not derived from the heterosexual domain. In effect this implies that young gay men will have to make sense of their lives and their sexuality through signs and images that basically mediate a reality different from theirs. In encounters between health workers and young gay men, knowledge about and awareness of such processes may be vital.

Sexual debut and the risk of HIV infection among young gay men in Norway. AIDS activism and alliances. Interpretation of condom use and nonuse among young Norwegian gay men: Medical Anthropology Quarterly ; Middelthon A-L, Aggleton P.

Reflection and dialogue for HIV prevention among young gay men. AIDS Care ; Being young and gay in the context of HIV. A qualitative study among young Norwegian gay men. Ved å være bifil forelsker man seg i begge kjønn. Biseksuelle kan nyte seksuelle relasjoner med både kvinner og menn, men for­elsker seg bare i det motsatte kjønn. Etter denne definisjonsopp­rydd­ingen kjenner jeg plutselig mange biseksuelle. Konservative familier Tilbake til Mann Han sier han har flere grunner til å ikke stå frem med legningen sin.

Blant annet er bestemoren hans konservativ kristen. Det betyr ikke at hun er et dårlig­ menneske. Som åring slo han seg til ro med at han var homofil. Da hadde han forsøkt å tenne på jenter i flere år. Man kan ikke velge å være eller å ikke være homofil, men man kan velge om man vil komme ut av skapet. Han har aldri opplevd negative reaksjoner fra dem som vet om legningen.

Likevel sier han at han skulle ønske han var heterofil. Denne oppmerksomheten vil jeg ikke forholde meg til.

Han forteller at det aldri har vært så mange LHBT-personer som har vært åpne som nå, og at stadig flere kommer «ut av skapet» tidligere.

Samtidig mener han at det norske samfunnet har en lang vei å gå, spesielt innenfor konservative utdanninger og yrker. I næringslivet er det derimot få homofile rollemodeller. Der er normen den «heterofile gutteklubben grei». Mekki tror mange med leder­ambisjoner kanskje ikke vil ha et stort fokus på eget privatliv, og mange fort opplever at seksuell orientering blir et sensitivt og privat tema. Jeg har fått mange rare spørsmål opp gjennom som er ganske intime, og som jeg ikke tror hadde vært godtatt å spørre heterofile om.

NHH og juss er svært homogene miljøer. Selvfølgelig er det noen som skiller seg ut, både utseende­messig og interessemessig, men det er mange som er ekstremt opptatt av å passe inn. Like klær, likt hår, like karakterer og like fritidsinteresser. Det er ikke rart at ulik legning kan virke belastende i et miljø hvor folk er redde for å ikke ha datamaskin i forelesning.

Mekki forteller at kulturforskjeller, religion, gruppetilhørighet og forventningspress er noen av årsakene til at LHBT-personer holder legningen sin skjult. Det ligger fremdeles forventninger til hvordan man skal oppføre deg. Legen min spurte for eksempel nylig om jeg hadde dame. Historie med hets Det er få grupper som har blitt mer plaget enn de homofile. De fleste vet det, men det er lite tid i historie­undervisningen viet til de homofiles historie.

At det bare er 39 år siden homofili ble regnet som en psykisk diagnose i Norge er det ikke så mange som tenker over. I en undersøkelse fra kom det frem at det mest populære skjellsordet i norsk grunnskole er «homo». På topp tre listen ligger for øvrig også «hore» og «jøde», to andre minoriteter med en lang historie med undertrykkelse og hets.

Et slikt dobbeltliv er belastende i lengden. Vigleik Dale er NHH-student, homo­fil og åpen. For han har det vært uaktuelt å holde legningen sin skjult etter han kom ut av skapet som åring. Men for andre homofile kan det være et mer aktivt valg å komme ut. Dale tror de ekstra «homo-egenskapene»­ folk blir tillagt når de kommer ut er den største grunnen til at færre er åpne. Mange tror at bare jeg ser en heterofil mann i bar overkropp så går jeg av skaftet.

Jeg synes jo de er helt uinteressante på den måten, jeg liker homofile menn. En gang fikk Dale beskjed av en med­arbeider i et revisjonsselskap at det nok kunne være lurt at han «dempet­ seg litt» i jobb­sammenheng.

Det opplevde han som svært sårende. En sprudlende gutt er feil, mens en sprudlende jente er det ingen som reagerer på. I perioder har jeg forsøkt å være mer tilbakeholden som person, men det har vært tungt. Det har jeg heldigvis slått helt fra meg i dag. Etter flere intervjurunder med Norges største revisjonsfirmaer i Barcode har han aldri opplevd at legning eller uttrykket hans har vært problematisk.

Kjønnsdelte tradisjoner Med flere typiske feminine interesser,­ har Dale ofte havnet mellom to stoler­ i sosiale sammenhenger. Selvfølgelig er konkurrerende fotballag og håndballag delt inn i kjønn, men på NHH er også yogagruppen en jentegruppe.

Det synes jeg er rart. Dale har flere ganger opplevd å ikke bli invitert på ulike arrangementer, fordi det for eksempel er en jentebursdag. Man inviterer de man er venn med i bursdag uavhengig av kjønn. Jeg er på vei til Landmark med en av mine homofile venner. Bak oss går en guttegjeng. Jeg snur meg, går bort til dem og spør hva faen han sa. Og der går de, fem litt flaue, og drita typer, og sier at nei, de har ikke sagt noe som helst.

Kameraten min hørte ikke hva de ropte etter han. Kanskje har jeg blitt ekstra oppmerksom etter å ha skrevet denne teksten. At slike ting fremdeles skjer i Bergen sentrum mellom unge mennesker synes jeg er kvalmt.

Norske homoseksuell gutter nakenbilder ullklær menn

Norske homoseksuell gutter nakenbilder ullklær menn

© 2018 Homoseksuelle Menn All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.