Sex tromsø homoseksuell norsk

sex tromsø homoseksuell norsk

. Sex tromsø homoseksuell norsk

Webcam sexchat bøsse thai eskorte oslo

Sex tromsø homoseksuell norsk

Nye strafferettslege tankar frå opplysningstida tilsa at mennesket sin natur og samfunnet sine behov skulle vere utgangspunktet for lovgjevinga.

Samstundes som det blei diskutert om styresmaktene burde straffe slike private forhold, blei det også diskutert om strafferammene var for låge. Forbodet blei likevel vidareført, noko som kan sjåast i samanheng med at den eineveldige styreforma i Danmark-Noreg hadde tette band til kyrkja. I blei Noreg eit sjølvstendig kongedømme i personalunion med Sverige, noko som innebar revidering av lovene i Noreg.

Norske lov blei i erstatta av kriminallova. Den nye styreforma innebar eit svakare samband mellom kyrkja sin moral og lovgjevinga, men regulering av seksualiteten blei vidareført i kriminallova sin paragraf 21, framleis med same ordlyd. Dødsstraff blei ikkje vidareført, men erstatta med straffarbeid i månader. Frå denne tida blei også fleire dommar protokollført, til dømes med heile 75 dommar i perioden Med ordlyden i paragrafen var det ikkje homoseksualitet i seg sjølv som blei straffa, men i praksis analsex mellom menn.

Ved ny revisjon av lova i blei ordlyden endra jamfør rettspraksis, slik at både «legemling Omgjængelse mellom Personer af Mandskjønn» og «legemlig Omgjængelse med Dyr» blei straffa med straffarbeid. Under denne revisjonen og under forhandlingane i Stortinget blei det både diskutert både avkriminalisering og skjerping av paragrafen slik at den også kunne straffe kvinner.

Under forhandlingane i Odelstinget blei det siste avvist med at det ikkje var gangbart å straffe alle handlingar som ein fann moralsk forkastelege. Det blei i satt ned ein kommisjon for å revidere straffelova, og med det erstatte den gamle kriminallova frå Kommisjonen — med Bernhard Getz som formann — utarbeidde fire forslag til ny straffelov, som inkluderte eit forslag om ikkje å ha ein straffetrugsel retta mot sex mellom menn i det heile. Ein grunn til dette var at det blei sett på som tvilsamt om eit forbod hadde nokon effekt.

Etter at kommisjonen sitt arbeid var ferdig og utkasta var debattert og vedtatt av Stortinget, fekk § si endelege form i ordlyd og straffeutmåling ved å sette straff for «utugtig Omgjængelse … mellem Personer af Mandkjøn, … eller som medvirker dertil med Fængsel indtil 1 Aar … naar detpaakreves af almene Hensyn. Ein vesentleg forskjell frå tidlegare lovtekstar var at § berre sette straff om allmenne omsyn kravde det.

Sjølv om det under revisjonen blei framheva at sex mellom menn blei sett på som ei umoralsk handling, blei det tatt til orde for at det ikkje var staten si oppgåve å straffe private forhold. Då § blei tatt opp til ny revisjon i , og ein ny straffelovkomité under leiing av Jon Skeie , blei spørsmålet om straff var naudsynt endå tydelegare, då komiteen gikk inn for berre å straffe homoseksualitet ved tilfelle av prostitusjon , samt i saker der ein person over 25 føretok seksuelle handlingar mot personar av same kjønn under 21 år.

Forslaget frå komiteen gjorde også lovteksten kjønnsnøytral, slik at også kvinner kunne råkast. Revisjonsforslaget blei ikkje vedtatt av Stortinget, og § blei ståande med same ordlyd som frå Det at § berre sette straff i visse tilfelle der allmenne omsyn kravde det, bidrog til at lova vart lite nytta, og paragrafen har derfor ofte blitt omtalt som «sovande. Debattane på Stortinget om sex mellom personar av same kjønn under lovrevisjonane, viser at lovbrotet i aukande grad blei sett på som eit utslag av personane sin natur, som ei legning.

Med framveksten av storbyar også i Noreg, var seksuelle forhold mellom menn blitt synlegare. For påtalemyndigheitene sin del var dette særskilt synleg gjennom omfattande prostitusjon der yngre gutar hadde eldre menn som kundar. Det var særleg slike tilfelle som blei følgt opp, i tillegg til andre tilfelle der det var ein vesentleg aldersforskjell involvert.

Revideringsforslaget frå fikk slik innverknad på korleis paragrafen blei nytta i praksis. Eit av dei viktigaste spørsmåla under nye revisjonsdebatter kom til å bli korleis ein skulle verne unge mot å gå i ei «homoseksuell retning. Ved ny revisjonsprosess kom «verneaspektet» til å tre spesielt tydleg fram. Styresmaktene var merksame på at det i blei etablert ein organisasjon for homofile, Det norske forbundet av DNF Dette var ein av årsakene til at straffelovskommisjonen gikk inn for ein revisjon av § og §, som ville ramme den type organisasjonsdanning DNF representerte, det vil seie rettigheitsorganisasjonar for homoseksualitet.

Det blei føreslått å endre § frå å sette straff for sambuarskap til å mellom anna hindre at personer under 21 år fikk adgang til arrangement for homoseksuelle. Ein av dei viktigaste funksjonane for DNF i perioden for utan å kjempe mot § var nettopp å vere ein sosial møteplass, og organisasjonen organiserte både møter og festar. Emdringsforslaget ville det bety at organisasjonen i praksis ikkje ville kunne promotere sine arrangement eller komme med politiske ytringar.

Dersom endringsforslaget skulle bli vedtatt, ville DNF — som frå før var ein diskret organisasjon — bli tvungen fullstendig under jorda.

Ein av dei viktigaste aspekta ved endringsforslaget var tanken om at både samfunnet og ungdommen måtte vernast slik at homoseksualitet ikkje skulle få ei større utbreiing. Verneaspektet var også synleg i revisjonsforslaget til §, der strafferamma blei føreslått auka til to år i fengsel, men som då kom til å gjelde forhold der ein person over 21 år hadde seksuell omgang med ein person mellom 18 og 21 år, og ved tilfelle av utnytting. Den føreslåtte ordlyden der «person» blei nytta, ville også gjere seksuelle handlingar mellom kvinner til eit straffbart forhold.

Revisjonsforslaget til § var også slik utforma at straff ofte kunne falle bort dersom «to personer er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, eller når andre særlige grunner gjør det urimelig å anvende straff. Kamp mot paragraf § og revisjonsforslaga knytt til § blei ei hovudsak for DNF, både fordi organisasjonen ville fjerne straffetrugselen generelt, og fordi dei ville unngå innskrenkingane endringsforslaget til § innebar. Dei føreslåtte endringane av paragrafen blei ikkje vedtatt, og lova blei ståande uendra.

DNF førte lenge ein diskret kamp mot §, ofte med lesarinnlegg i aviser under pseudonym. Dette var motivert ut frå at organisasjonen ikkje ville «provosere» fram vidare debattar om skjerping av paragrafane, samt at menna i forbundet var redde for straff ved openheit. Då Karen-Christine Kim Friele overtok som leiar av DNF signaliserte det ei meir open og offensiv linje i organisasjonen kampen mot § Sidan § ikkje kriminaliserte kvinner, fylte Kim Friele rolla som den første opne homofile i Noreg, og er for mange synonymt med homobevegelsen.

Stortingsrepresentant Arne Kielland fremja i ein interpellasjon for å fjerne § Hei ; noen villige damer i Porsgrunn-grenland-telemark? Er med på alt bortsett fra par. Er en stund siden nå, så har litt ballespreng ; ni to to fem null null ni seks. Mann søker jenter for cash date. Mann søker kåt og sexglad jente som tenner på å knulle fremmede. Fire en fire seks fem seks fem en. Er det noe til denne her da? Nitito null seks fem fem seks syv Byen: Hallooooo x gutt på 17 her som ønsker seg ett ligg..

Søker jente for min første sexdate, ever. Er i trondheim og vil behandle deg vakkert og sensuelt. Mann søker kåt kosejente. Hei, jeg søker en dame eller ei jente som en venninne eller en partner, alderen ,utseende og nasjonalitet uten mening, send gjerne en SMS: Jeg er en kåt mann i min beste alder.

Søker ei kåt jente å kose meg med, snap gmann21j eller kik alaa Byen: HEI mann her 49 fra Trondheim vil gjerne treff og er seriøse kontakter på år damer og jenter Byen: Mann 52,søker jente,dame for møte sextreff ,kos i Vestfold. Skal vi dele ei flaske vin Byen: Mann søker jente som elsker sex med mye sprut, flere ganger om dagen.

Mann 32 år vil chatte med kåte jenter fra 18 - 35 på sms du får garantert svar tilbake Byen: Soker kåte jenter i alder Som likar og knulle masse. Likar du og dele bilder? Eg er 32 år. DU får garantert svar tilbake. Mann 32 år, søker jenter mellom Jeg er flink til å gi orgasme og kan tilfredsstille deg som trenger det!

Send sms så svarer jeg! Svært viril og potent mann søker kåt jente. Gratis SMS Dating - sms-dating. Her venter 19 cm på dere. Ring eller sms så tar vi det derfra.

© 2018 Homoseksuelle Menn All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.